Basisonderwijs

Wat moeten kinderen van nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving van de 21e eeuw? Technologie heeft de manier waarop we werken en leven enorm veranderd en het einde van de mogelijkheden is nog niet in zicht. We gaan van een industriële samenleving via de kennis- en informatiesamenleving naar een netwerksamenleving. Er zullen daardoor nieuwe functies ontstaan die vragen om nieuwe competenties. Dit pakket van vaardigheden noemen we 21e eeuwse vaardigheden. Deze bestaan naast rekenen en taal uit de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21 eeuw. De Bibliotheek CultuurPuntAltena gaat de komende jaren graag de uitdaging aan om samen met basisscholen binnen de doorgaande leerlijnen leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie deze vaardigheden bij kinderen verder te ontwikkelen. 

Naast de reguliere activiteiten van De Bibliotheek CultuurPuntAltena op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie voor kinderen van 4-13 jaar, wordt vanaf 2015 met aanvullende subsidiegelden een aantal pilots uitgevoerd. Een daarvan is De Bibliotheek op School.
De komende jaren wordt De Bibliotheek op School gefaseerd ingevoerd op scholen in het Land van Heusden en Altena die hiervoor belangstelling hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Blommaert (s.blommaert@bibliotheekaltena.nl).
Klik hier om meer informatie te vinden op de site van De Bibliotheek op School.
Klik hier voor de publicatie 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het onderwijs dat in 2014 is uitgebracht door het Nationaal Expertisecentrum Leerplan ontwikkeling (SLO).
 
Leesbevordering bibliotheek
Wist u dat bij het verlaten van de basisschool gemiddeld 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van twee jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Daarom staat het bestrijden van taalachterstanden ook in het Land van Heusden en Altena hoog op de politieke agenda. Als gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, ouders en de bibliotheek met elkaar samenwerken op het gebied van leesbevordering, levert dit een belangrijke kwaliteitsimpuls op.  
Klik hier  om naar de informatie te gaan over onze collectie en speciale producten voor de doelgroep 4-13 jaar.
 
Nationale Voorleeswedstrijd
Dit is een spannende en uitdagende landelijke voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De Stichting Lezen voert de Nationale Voorleeswedstrijd uit in samenwerking met bibliotheken. Doel is dat basisscholen hun leerlingen stimuleren om te gaan (voor)lezen. Alle scholen ontvangen begin september een uitnodiging om deel te nemen aan de nationale voorleeswedstrijd. Ze moeten dan eerst tussen september en november hun eigen voorleeswedstrijd organiseren. Een uitgelezen moment hiervoor is de Kinderboekenweek in oktober.
>lees meer

 
Mediawijsheid
De begrippen mediawijsheid en digiwijsheid worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen iets anders. Digiwijsheid is de mate waarin je met computers en digitale media kunt omgaan. Dit wordt ook wel ict- en digitale vaardigheid genoemd. Bij mediawijsheid gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar vooral om competenties als informatieverwerking, begrip, reflectie en het vermogen door inzetten van media problemen zelfstandig toe te passen of nieuwe creatieve toepassingen. Het basisonderwijs heeft van de minister van OC&W de opdracht gekregen om aandacht te besteden aan mediawijsheid. Hoe ze deze opdracht uitvoeren mogen ze zelf weten. De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft gecertificeerde mediacoaches in dienst en kan scholen desgewenst adviseren over het aanbod.
> lees meer

Week van de Mediawijsheid
Ieder jaar wordt in november de Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Dit is een initiatief van Mediawijzer.net. Ieder jaar staat een ander thema centraal. In 2014 was dat De rechten van het kind. Alle scholen in het werkgebied van De Bibliotheek CultuurPuntAltena worden op de hoogte gebracht van activiteiten in het kader van deze speciale week. Klik hier om naar Mediawijzer.net te gaan. Daar vindt u alle informatie over de Week van de Mediawijsheid, het lesaanbod, filmpjes en niet te vergeten MediaMasters. Dit jaar deden ruim 70.000 basisschoolleerlingen mee aan dit mediawijsheidspel.
 
Cultuureducatie
In 2010 kon er dankzij een subsidieregeling cultuur vanuit de Provincie Noord-Brabant en cultuurmiddelen vanuit de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een culturele marktplaats worden opgezet: CultuurPuntAltena. Deze richtte zich de eerste 4 jaar van haar bestaan met name op het bevorderen van cultuureducatieve activiteiten op scholen en het ondersteunen in de uitvoering daarvan. In mei 2014 zijn Bibliotheek Altena en CultuurPuntAltena samengegaan in één organisatie: De Bibliotheek CultuurPuntAltena. Een logische stap, omdat beide partijen elkaars doelstellingen herkenden en er een grote overlap was in de samenwerking met het onderwijs. Door de krachten te bundelen kan optimaal worden samengewerkt met scholen in het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn cultuureducatie. Wilt u meer informatie over cultuureducatie voor basisscholen? Neem dan contact op met Jacueline Frenken (j.frenken@bibliotheekaltena.nl).

Cultuuraanbod voor scholen
De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft de afgelopen jaren veel contacten gelegd met diverse culturele aanbieders die aanbod hebben ontwikkeld voor basisscholen. Klik hier om naar het aanbod te gaan. Met de zoekknop kunt u zoeken op discipline en op groep. Als u doorklikt op een aanbieder, vindt u meer informatie over het aanbod en de groepen waarvoor dit is bestemd. Wilt u meer informatie over het aanbod? Neem dan contact op met Jacqueline Frenken (j.frenken@cultuurpuntaltena.nl).
 
Cultuureducatie met Kwaliteit
Bij cultuureducatie staat niet alleen het leren over, maar ook het leren door cultuur centraal. Daarom is het geen vak op zich, maar maakt het dagelijks deel uit van het gehele onderwijsprogramma. Om dit te stimuleren heeft de overheid in 2013 een nieuwe regeling 'Cultuur met Kwaliteit' in het leven geroepen waarmee scholen worden geholpen om cultuureducatie een vaste plaats in het onderwijs te geven: Cultuureducatie met Kwaliteit. Door het succes van de regeling is deze met ingang van 2017 verlengd. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem maken het door een zogenaamde matchingssubsidie mogelijk dat de regeling binnen hun gemeente uitgevoerd kan worden op scholen die daarvoor belangstelling hebben. De regeling loopt van 2017 t/m 2020 en wordt uitgevoerd door De Bibliotheek CultuurPuntAltena.  Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw school om hieraan mee te doen? Neem  dan contact op met Jacqueline Frenken (j.frenken@bibliotheekaltena.nl)
>lees meer

MuziekWijzer Altena
De gemeente Woudrichem vindt het belangrijk dat basisschoolleerlingen door middel van algemene muzikale vorming kennismaken met muziek als onderdeel van cultuureducatie.
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 biedt de gemeente daarom binnen het programma MuziekWijzer Altena aan alle scholen in haar gemeente een volledig gefinancierd muziekprogramma aan voor groep 5. De scholen worden ieder jaar voor de zomervakantie aangeschreven voor het opstellen van een rooster. Nieuwsgierig? Klik hier voor de onderwijsbrochure. De leerlingen leren o.a. wat muziek eigenlijk is en wat het verschil is tussen blazen op koperen- en op houten blaasinstrumenten. En natuurlijk kunnen allerlei instrumenten worden uitgeprobeerd en worden er nieuwe zangtalenten ontdekt!